Benoit Restaurant, Paris, France, Europe

CHA Benoit #1.jpg

1 of 1

Benoit Restaurant, Paris, France, Europe

Copyright Joe Viesti


Keywords:
food
eat
city
Paris
Parisian
France
French
Europe
European
Chatelet
people
interior
Benoit Restaurant
Benoit
Joe Viesti
V1
dlh