Stibnite, Felsobanya, Romania

Z00076HR.jpg

1 of 1

Stibnite, Felsobanya, Romania

Copyright Julius Weber


Keywords:
Stibnite
Felsobanya
Romania
Eastern Europe
Europe
European
mineral
geology
Julius Weber
W7